عنوان انگلیسی مقاله: Iranian Cinema
عنوان فارسی مقاله: سینمای ایران
دسته: هنر
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 40
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
سینمای امروز ایران در جهان می درخشد ولی در آغاز، عكاسی بخت بلندتری داشت و در دوران ناصری میتوانست در میان بهترین ها در جهان جلوه كند. هم اكنون، آلبومخانه كاخ گلستان، كه بیشتر یادگار آن دوران است، شاید در یكدست بودن و قدمت یك رقیب بیشتر در دنیا نداشته باشد كه آن مجموعه پادشاهی بریتانیا است. برای نگارنده، این سئوال مطرح بود كه چگونه بین معرفی عكاسی به صورت داگروتیپی در سال ١٨٣٩ م / ١٢٥٤ ق / ١٢١٨خ در پاریس و نخستین عكسبرداری در ایران، در اواسط دسامبر ١٨٤٢/ اواسط ذیقعده ١٢٥٨/ پایان آذر (قوس) ١٢٢١، توسط نیكلای پاولوف ، كمتر از سه سال به دنبال درخواست محمدشاه، شاه قاجار، گذشت. حال آنكه نیم قرن بعد، طبق اسنادی كه تا این اواخر به دست آمده بود، فاصله بین معرفی سینما در سال ١٨٩٥ م/ ١٢٧٤خ در پاریس اولین فیلم ایرانی چهارچوب ایرانی آنهم در اروپا به پنج سال رسید. این تاخیر را در ضعف دستگاه مظفری و كشور در مقایسه با گذشته، ملایمت فطری شخص مظفرالدین شاه، ناآگاهی و بی توجهی مردم و عدم احساس مسئولیت از سوی ایشان میتوان یافت. 
همچنین میتوان پذیرفت كه اگر ناصرالدین  شاه در ١٣١٣ ق/ ١٨٩٦ م/ ١٢٧٤ خ به قتل نرسیده بود، فیلم سینما و دوربین فیلمبرداری در همان سالها به تهران رسیده و شاید رشد سریعتری از همان ابتدا پیدا می كرد ولی این چنین نشد. در مورد تاریخ نخستین سالهای سینما، ساماندهی قابل تقدیر آلبومخانه كاخ گلستان كه از سه چهار سال گذشته آغاز گردیده از یك سو و آغاز بازنگری اسناد كاخ گلستان از سوی دیگر، دگرگونی های ژرفی اكنون در دیدگاه كلی نسبت به آشنایی و ورود سینما به ایران پدید آورده است: تاریخ ورود نخستین دستگاه های سینما به ایران به عقب رفته، سینمای نخستین ایران چهره ای نو یافته و تحول آغاز سینمای ایران در مسیر تازه ای قرار گرفته است. البته دستیابی به برخی از فیلمهای كاخ گلستان، كه به آن اشاره خواهد شد، و مهمتر از آن درك هر چند محدود، اهمیت آن فیلمها در هجده سال پیش در چهارچوبی كه امروز نتیجه می دهد رخ داد ولی در پیشرفت امور به علل گوناگون تا سالهای اخیر وقفه افتاد. در این نوشته كوتاه بر دو نكته اساسی تأكید خواهد شد: آشنایی با سینما و رسیدن نخستین اسباب سینما به ایران و تولد آنچه كه میتوان آن را نخستین مجموعه فیلم ها و به ویژه «فیلمهای سینمایی ایران» دانست.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید